DOI: https://doi.org/10.18524/2308-3255.2019.25.195593

Специфіка використання фразем у медійних заголовках: психолінгвістичний аспект

Інна Лакомська

Анотація


Статтю присвячено дослідженню психолінгвістичної специфіки використання та сприйняття реципієнтами фразем у заголовках українських засобів масової інформації. Визначено функції заголовків як сугестійних маркерів повідомлення, а також з’ясовано потужні впливові потенції фразеологічних одиниць (ФО), що вживаються в їхньому складі. Фраземні видозміни можуть мати різний характер, внаслідок чого читач одразу впізнає закладений вислів або ж взагалі не може відтворити вихідну ФО, де в такому випадку відбувається комунікативна невдача. У дослідженні проаналізовано сприйняття трансформованих фразем шляхом проведення психолінгвістичного експерименту та з’ясовано найбільш оптимальні шляхи видозмін ФО. Встановлено, що найпродуктивніше в медійних заголовках вживаються фразеологічні одиниці, де замінено мінімальну кількість компонентів, оскільки це дає можливість швидше й легше відтворити вихідний вислів та зрозуміти закладений автором зміст у конкретному контексті. Також зазначено, що при створенні заголовка автор має враховувати цільову аудиторію, таким чином оптимізуючи комунікативну настанову повідомлення.

Ключові слова


медійний заголовок; фразема (фразеологічна одиниця); психолінгвістичний експеримент; сугестія

Повний текст:

PDF

Посилання


Anatomiya reklamnogo obraza (2004) [Anatomy of an advertising image] / pod obshch. red. A. V. Ovrutskiy. Sankt-Peterburg. 224 р. [In Russian].

Glukhov, V. P. (2005). Osnovy psikholingvistiki : ucheb. posobie dlya studentov pedvuzov [Fundamentals of psycholinguistics : textbook. manual for students of pedagogical universities]. Moscow. 351 р. [In Russian].

Dmitryuk, N. V. (2009). Frazeologicheskiy somaticon kak otrazheniye arkhetipov yazykovogo soznaniya etnosa [The phraseological somaticon as a reflection of the archetypes of the linguistic consciousness of an ethnos]. Voprosy psikholingvistiki. Vol. 10. рр. 30–33 [In Russian].

Zalevskaya, A. A. (2007). Vvedeniye v psikholingvistiku: uchebnoe posobie. [Introduction to psycholinguistics : textbook. benefits]. Moscow. 560 р. [In Russian]

Kovalevska, T. Yu. (2008). Komunikatyvni aspekty neirolinhvistychnoho prohramuvannia: monohr [Communicative aspects of neurolinguistic programming]. Odesa. 324 р. [In Ukrainian].

Kovshova, M. L. (2010). Lingvokul’turologicheskiy analiz i assotsiativnyy eksperiment vo vzaimodeystvii: na primere frazeologizmov so slovom-komponentom khleba [Linguoculturological analysis and associative experiment in interaction: on the example of phraseological units with the word component bread]. Voprosy psikholingvistiki. Vol. 2 (12). рр. 165–176 [In Russian].

Kutuza, N. V. (2014). Psykholinhvistychni doslidzhennia reklamnykh slohaniv yak pidgruntia novitnoi leksykohrafii [Psycholinguistic studies of advertising slogans as the basis of the latest lexicography]. Odeska linhvistychna shkola: koordynaty suchasnykh poshukiv : kolektyvna monohrafia / za zah. red. Kovalevskoi T. Yu. Odesa. 560 р. [In Ukrainian].

Lakomska, I. V. (2012). Substytutsiia elementiv frazeolohizmiv yak pryiom movnoi hry v hazetnykh zaholovkakh [Substitution of elements of phraseologisms as a technique of language play in newspaper headlines]. Mizhnarodna naukova konferentsiia MegaLing2012 : Horyzonty prykladnoi linhvistyky ta linhvistychnykh tekhnolohii. Kyiv. URL: http://megaling.ulif.org.ua/attachments/article/188/ Lakomska-tezis.pd (accessed: 11.11.19) [In Ukrainian].

Lakomska, I. V. (2012). Strukturni transformatsii paremii u hazetnykh zaholovkakh [Structural Transformations of Paremies in Newspaper Headlines]. Parémie národů slovanských VI : sborník přispěvků mezinárodní konference konané v Ostravě ve dneh 9-10.10.2012. Vol. 1. Ostrava. рр.105–110 [In Ukrainian].

Rizun, V. V. (2005). Linhvistyka vplyvu : monohrafiia [Linguistics of influence: a monograph]. Kyiv. 148 р. [In Ukrainian].

Stepanova, A. A. (2012). Psikholingvisticheskiy podkhod k opisaniyu frazeologicheskikh yedinits russkogo yazyka [Psycholinguistic approach to the description of phraseological units of the Russian language]. Voprosy psikholingvistiki. Vol. 1(15). рр. 124–133 [In Russian].

Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy : u 2 kn. [The phraseological dictionary of the Ukrainian language : 2 books] (1999). uklad. V. M. Bilonozhenko ta in. Kyiv. 876 p. [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анатомия рекламного образа / под общ. ред. А. В. Овруцкого. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 224 с.

Глухов В. П. Основы психолингвистики : учебн. пособие для студентов педвузов. Москва : Астрель, 2005. 351 с.

Дмитрюк Н. В. Фразеологический соматикон как отражение архетипов языкового сознания этноса. Вопросы психолингвистики. 2009. № 10. С. 30–33.

Залевская А. А. Введение в психолингвистику : учебн. пособие. Москва : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2007. 560 с.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : монографія. Одеса : Астропринт, 2008. 324 с.

Ковшова М. Л. Лингвокультурологический анализ и ассоциативный эксперимент во взаимодействии: на примере фразеологизмов со словом-компонентом хлеб. Вопросы психолингвистики. 2010. № 2 (12). С. 165–176.

Кутуза Н. В. Психолінгвістичні дослідження рекламних слоганів як підґрунтя новітньої лексикографії. Одеська лінгвістична школа: координати сучасних пошуків : колект. монографія / за заг. ред. Ковалевської Т. Ю. Одеса : Вид. Букаєв В. В., 2014. 560 с.

Лакомська І. В. Субституція елементів фразеологізмів як прийом мовної гри в газетних заголовках / Міжнародна наукова конференція MegaLing’2012 : Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій. Київ, 2012. URL: http://megaling.ulif.org.ua/attachments/ article/188/Lakomska-tezis.pdf (дата звернення: 11.11.2019).

Лакомська І. В. Структурні трансформації паремій у газетних заголовках. Parémie národů slovanských VI: sborník přispěvků mezinárodní konference konané v Ostravě ve dneh 9-10.10.2012. Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická faculta, 2012. р. 105–110.

Різун В. В. Лінгвістика впливу : монографія. Київ : «Київський університет», 2005. 148 с. 11. Степанова А. А. Психолингвистический подход к описанию фразеологических единиц русского языка. Вопросы психолингвистики. 2012. № 1(15). С. 124–133.

Фразеологічний словник української мови : у 2-х книгах / уклад. В. М. Білоноженко та ін. Київ : Наук. думка, 1999. 876 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2308-3255 (Print)