КОНЦЕПТ «ГЛОКАЛІЗАЦІЯ» ТА ОСНОВНІ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Автор(и)

  • Ганна Ніколаєнко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2308-3255.2020.26.225314

Ключові слова:

комунікація, мовні тенденції, глобалізація, глокалізація, гібридизація

Анотація

Стаття присвячена аналізові основних процесів та тенденцій сучасного лінгвокультурного простору через концепт «глокалізація». Визначено зміст та специфіку цього концепту. Виявлено, що лінгвокультурний підхід до аналізу феномену глобалізації дає можливість простежити інші її аксіологічні, ментальні трансформаційні процеси. Використання концепту «глокалізація» в дослідженнях сучасних мовних тенденцій, на думку автора, застерігає від ризику спекулятивних узагальнень та переоцінки процесів асиміляції, гомогенізації та універсалізації мови, відкриває простір для вивчення лінгвокультурної гібридизації.

Посилання

Yermolenko, S. S. (2006). Movne modelyuvannya diysnosti i znakova struktura movnih odinits [Linguistic modeling of reality and the symbolic structure of language units]. Kyiv. 384 p. (accessed: 12.09.2020) [In Ukrainian].

Baymusaeva, B. Sh., Zhubay, A. B., Konyirova, A. O. (2018). Demokratizatsiya yazyika kak primeta vremeni [Democratization of language as a sign of the times]. URL: https://scienceforum.ru/2018/article/2018004978 (accessed: 12.09.2020 [In Russian].

Baumeyster, A. O. (2021). Chelovek obestsenivaet i otkazyivaetsya ot togo, chto sdelalo ego chelovekom [A human devalues and rejects what made him human]. URL: https://koppel.pro/diary/chelovek-obescenivaet-i-otkazyvaetsya-ot-togo-chto-sdelalo-ego-chelovekom-15586 (accessed: 12.09.2020) [In Russian].

Vitgenshtayn, L. (1921). Logiko-filosofskiy traktat [Logical-Philosophical Treatise]. URL: http://w2.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/951/3/vit.pdf (accessed: 12.09.2020) [In Russian].

Glokalizatsiya: kontseptsii, kharakternyye cherty, prakticheskiye aspekty. [Glocalization: concepts, characteristics, practical aspects] (2005). Vestnik Severo-Vostochnogo federalnogo universiteta im. M. K. Ammosova. Vol. 2. pp. 111–115. [In Russian].

Drotyanko, L. G. Mentalʹnyy aspekt komunikatsiyi v polikulʹturnomu seredovyshchi v umovakh hlobalizatsiyi. [Mental aspect of communication in a multicultural environment in the context of globalization] (2013). Visnik Natsionalnogo aviatsiynogo universitetu. Filosofiya. Kulturologiya. Issue 2. pp. 5–8. [In Ukrainian].

Kozhevnikov, N. N., Pashkevich, N. L. (2005). Glokalizatsiya: kontseptsii, harakternyie cherty, prakticheskie aspekty [Glocalization: Concepts, Characteristics, Practical Aspects]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/glokalizatsiya-kontseptsii-harakternye-cherty-prakticheskie-aspekty/viewer (accessed: 12.09.2020) [In Russian].

Kudryavtseva, N. S. (2010). Ideyi O. O. Potebni v aspektakh hipotezy linhvistychnoyi vidnosnosti [O. O. Potebnia’s ideas in aspects of the hypothesis of linguistic relativity]. URL: http://nbuv.gov.ua › j-pdf › sissm_2011_3_18 (accessed: 12.09.2020) [In Ukrainian].

Odegova, O. V. (2017). Globalizatsiya yazika i kulturyi: spetsifika i mesto v sisteme globalnih protsessov sovremennosti [Globalization of language and culture: specificity and place in the system of global processes of our time]. Tomsk: Izdatelskiy Dom Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. рр. 5–20. [In Russian].

Postovalova, V. I. (1999). Lingvokulturologiya v svete antropologichkskoy paradigmyi. Frazeologiya v kontekste kulturyi [Linguoculturology in the light of the anthropological paradigm. Phraseology in the context of culture]. Moscow: Nauka. Pр. 28–31. [In Russian].

Rabzhaeva, M. V. (2002). Gendernaya antropologiya: kontseptualnaya I institutsionalnaya harakteristika [Gender anthropology: conceptual and institutional characteristics].URL: http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2002_2/Rabzhaeva_2002_2.pdf (accessed: 12.09.2020) [In Russian].

Solganik, G. Ya. (2010). Sovremennaya yazikovaya situatsiya i tendentsii razvitiya ruskogo yazika [The current language situation and trends in the development of the Russian language]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Issue 10: Zhurnalistika. Vol. 5. pр. 122–134. [In Russian].

Ukrayinsʹka lyudyna v yevropeysʹkomu sviti: vymiry identychnosti: navch. posіb. [Ukrainian person in the European world: dimensions of identity: textbook] (2015). URL: https://pidru4niki.com/76957/kulturologiya/ukrayinska_lyudina_v_yevropeyskomu_sviti (accessed: 12.09.2020) [In Ukrainian].

Noam Homskij: «Yаzyk pomogaet nam poznavat' takzhe, kak zrenie i sluh» [Noam Chomsky: “Language helps us to cognize as well as sight and hearing”] (2012). URL: https://theoryandpractice.ru/posts/4221-noam-khomskiy-yazyk-pomogaet-nam-poznavat-mir-tak-zhe-kak-zrenie-i-slukh (accessed: 12.09.2020) [In Russian].

Chivilyov, A. A. (2016). Mezhlichnostnaya kommunikatsiya s virtualnyimi sobesednikami v prostranstve sovremennoy kulturyi [Interpersonal communication with virtual interlocutors in the space of modern culture]. URL: https://moluch.ru/conf/artcult/archive/195/10338/ (accessed: 12.09.2020) [In Russian].

Shvidshenko, A. V. (2012). Slova-paraziti u suchasnomu molodizhnomu slengu [Words-parasites in modern youth slang]. URL: https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2012/2/27.pdf (accessed: 12.09.2020) [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-11

Номер

Розділ

Статті