Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТТІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ:
1. Текст статті в електронному вигляді.
2. Відомості про авторів.
3. Витяг із протоколу засідання кафедри чи рекомендацію керівника (для аспірантів).
4. Зовнішню рецензію.

Адреса редакції:
Україна, 65058, м. Одеса, Французький бульвар 24/26
Довідки за телефонами:
0679857321 – Стеблина Наталія Олександрівна;
0981782057 – Червінчук Аліна Олегівна
Адреса електронної пошти:
dialog.media.studies@gmail.com або ad.pr.chair@gmail.com


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
статей у збірник наукових праць
«Діалог: Медіа-студії»
До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами, обсягом не більше 5 тисяч слів разом зі списком літератури.
За структурою стаття має відповідати вимогам, затвердженим Постановою президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» і містити такі елементи:
• постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано певну проблему і на які спирається автор;
• виокремлення невирішених раніше аспектів загальної проблеми, яким присвячується стаття;
• формулювання мети статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки за проведеним дослідженням і перспективи розвідок у цьому напрямку.
МАКЕТ СТОРІНКИ
Для оригіналу-макета використовується формат А 4.
Абзацний відступ – 1,25 см.
Міжрядковий інтервал – 1,5.
Якщо у статті передбачено використання нестандартних гарнітур (окрім Times New Roman, Arial, Courier New, Calibri), необхідно окремо додати файли шрифтів.
РОЗТАШУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
1. УДК вказується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм (усі літери – прописні).
2. Інформація про автора: ім’я та прізвище автора (авторів) і через кому скорочено – вчене звання, науковий ступінь, посада автора (накреслення – курсив).
3. Інформація про назву організації, де працює (навчається) автор (накреслення – курсив).
4. Адреса електронної пошти автора (накреслення – курсив).
5. Заголовок статті набирається в наступному за УДК рядку (накреслення напівжирне).
6. Далі – анотація українською мовою. Текст анотації повинен відповідати вимогам реферативної бази Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського «Україніка наукова». Обсяг 600-900 знаків із пробілами. Ключові слова: не менше 3 і не більше 10 термінів.
7. Інформація, зазначена у п.2-5 дублюється російською та англійською мовами. Увага! Анотація російською мовою пишеться за вимогами україномовної. Англомовна анотація має бути розширеною - від 250 до 500 слів (див. Додаток 1).
8. Після анотацій з абзацу викладається основний текст статті. У статті напівжирним виділяються: актуальність, мета, а також ключові ідеї дослідження.
9. Далі з абзацу напівжирним – Література. Посилання на літературні джерела послідовно нумеруються арабськими цифрами за абеткою і зазначаються у квадратних дужках, де вказуються порядковий номер джерела та через кому конкретна сторінка [2, 17]. Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015. Звертаємо увагу, що згідно з новими вимогами міста пишуться повністю: Київ, Львів, Одеса та ін.
13. Після списку використаних джерел мовою оригіналу подається з вирівнюванням по центру REFERENCES (див. Додаток 2). Список літератури (References) має повністю відповідати списку літератури національною мовою. Прізвища авторів та власні назви (журналів, видавництв) транслітеруються латиницею; назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою; після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела – [in Ukrainian] aбо [in Russian]. Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport); для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.СС» (http://translit.сс).

На електронну пошту надсилається два файли:
перший (Surname.doc) – із текстами статті й анотацій із ключовими словами, замість Surname – прізвище англійською мовою;
другий (Surname-dani. doc) – із відомостями про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчене звання, науковий ступінь; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; домашня адреса; номери контактних телефонів).

Додаток 1
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
РОЗШИРЕНОЇ АНГЛОМОВНОЇ АНОТАЦІЇ
Анотація повинна викладати суттєві факти роботи, не містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації. Структура анотації має повторювати структуру статті. Анотація має містити відповіді на такі запитання:
- У чому актуальність дослідження?
- Що ми знаємо з теми і що нового додаємо?
- Як здійснювалося дослідження (метод, матеріал, процедура)?
- Які результати дослідження?
- Що це означає, чим корисні результати?
На сайті видавництва EMERALD наведені приклади написання анотації (http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&).

Додаток 2
Приклад оформлення references
(стиль APA 6th edition):
Книга
Baudrillard, J. (2006). Prozrachnost Zla [La Transparence du Mal]. Mockow: Dobrosvet. [in Ukrainian].
(у списку: Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Ж. Бодрийяр. – Москва: Добросвет, 2006.)

Sidoruk, F. (2017). Osoblyvyi zhanr. Telerozsliduvannia v Ukraini : Analitychnyi zvit za rezultatamy monitorynhu [A special genre. Journalistic investigation on TV in Ukraine: An analytical report based on the results of monitoring]. Kyiv: Detector Media. [in Ukrainian].
(у списку: Сидорук Ф. Особливий жанр. Телерозслідування в Україні : Аналітичний звіт за результатами моніторингу / Ф. Сидорук. – Київ : ГО «Детектор Медіа», 2017. – 24 с.)

Horbulin V. P. (Ed.). (2017). Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front: kolekt. monohrafiia. [World hybrid war: Ukrainian front: collective monograph]. Kyiv: Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. [in Ukrainian].
(у списку: Горбулін В. П. Світова гібридна війна: український фронт: [колект. монографія] / ред.: В. П. Горбулін; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 494c.)

Глава із книги:
Chernykh, O. O. (2014). Mova vorozhnechi, mova nenavysti, hate speech [Language of hostility, hate speech]. In N. A. Sejko, & N. P. Pavlyk (Eds.) Encyklopedija prav ljudyny: socialjno-pedaghoghichnyj aspekt: kolektyvna monoghrafija [Éncyclopedia of human rights: social and pedagogical aspect: collective monograph] (pp. 178-179). Zhytomyr: Vydavnyctvo «Volynj». [in Ukrainian].
(у списку: Черних О.О. Мова ворожнечі, мова ненависті, hate speech. / О.О. Черних // Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект: [колективна монографія] - кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко; відп.ред. Н. П. Павлик. - Житомир: Видавництво «Волинь» - 2014.- С 178-179.)

Стаття:
Isakova, T. O. (2016). Mova vorozhnechi jak problema ukrajinsjkogho informacijnogho prostoru [Hate speech as the problem of Ukrainian information space]. Strateghichni priorytety. Serija : Polityka, 4(41), 90-97. Retrieved from http://ippi.org.ua/sites/default/files/isakova.pdf [in Ukrainian].
(у списку: Ісакова Т.О. Мова ворожнечі як проблема українського інформаційного простору [Електронний ресурс] / Т. О. Ісакова // Стратегічні пріоритети. Серія : Політика. - 2016. - № 4. - С. 90-97. – Режим доступу: http://ippi.org.ua/sites/default/files/isakova.pdf.)

Arkait, K. (2017). My zhyvemo odnym dnem. Trevelog [We are living one day at a time]. Krytyka. 1-2(231-232), 2-17. [in Ukrainian].
(у списку: Аркайт К. Ми живемо одним днем. Тревелог / К. Аркайт. // Критика: часопис. – 2017. – Число 1-2 (231-232). – Січень – лютий. – с. 2 – 17.)

Стаття на сайті:
Vasina, O. (2015). Komu nalezhat odeski ZMI. Analiz instytutu masovoi informatsii. [Who are the owners of Odessa Mass-Media. Analysis of Institute of Mass Information]. Retrieved from: http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/komu_nalezhat_odeski_zmi_analiz_institutu_masovoi_informatsii/

Посилання на електронний ресурс без автора:
Shcherbanka: liudy y ynvalydy [Shcherbanka: people and “invalids”]. (2017, December 25). Retrieved from: http://7kanal.com.ua/2017/12/shherbanka-lyudi-i-invalidyi/ [in Russian].
(у списку: Щербанка : люди и «инвалиды» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://7kanal.com.ua/2017/12/shherbanka-lyudi-i-invalidyi/.)

Автореферат:
Onufriv, S. (2015). Politychnyi dyskurs ZMI Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori. [Political Discourse of Ukrainian Mass Media in the World Informational Space.]. (Abstract of a thesis of PhD Philology). Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine. [in Ukrainian]
(у списку: Онуфрів С. Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2005.)

Звіт:
Kabinet Ministriv Ukrainy (2016) Zvit Uriadu Ukrainy – 2016 [The Ukrainian Goverment Report – 2016]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zvit-uryadu-ukrayini-2016. [in Ukrainian].
(у списку: Звіт Уряду України – 2016 // GOVERMENT_REPORT_2016 %20(2).pdf)

Закон:
Zakon Ukrainy «Pro zasady derzhavnoi movnoi polityky» [The Law of Ukraine «On the principles of state language policy»]. № 4651-VI (2012) Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17. [in Ukrainian].
(у списку: Закон України «Про засади державної мовної політики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/page2)

Відеоролик:
Mattdecoy (Autor). (2014, July 17). Lie about execution of the child in Slavyansk [Video file]. Retrieved from: http://www.liveleak.com/view?i=a90_1405603006 .

Посилання на радіоефір:
Vesti (2014, February 18, 16:00). Radio of Russia [Audio podcast]. Retrieved from: http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57098/date/2014-02-18/ [in Russian].

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.